Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym:

http://o-outlet.pl/pl/i/Regulamin/3

_______________________________________________________________________________

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 O-OUTLET.PL

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne
 3. Wymogi techniczne
 4. Zakupy w Sklepie
 5. Płatności
 6. Produkty
 7. Realizacja zamówienia
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 12. Dane osobowe
 13. Zastrzeżenia
 14. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami
 15. Zmiany Regulaminu

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Sklep www.o-outlet.pl dba o przestrzeganie praw Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw wynikających z przepisów prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Konsumentom, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy interpretować na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają  przepisy i należy je stosować.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym o-outlet.pl prowadzony jest przez spółkę OEX E-Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000675541, REGON: 367184406, NIP: 522-30-90-899, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.700.000 zł; adres korespondencyjny: ul. Klimczaka 1, 02- 797 Warszawa, adres poczty elektronicznej: outlet@oexebusiness.com , numer kontaktowy: +48 508030025, +48 22 230 20 42.
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 14 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
 • Definicje

Określeniom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.
 • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Konto– Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r., poz.1025).
 • Konsument– Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 • Sklep- sklep internetowy o-outlet.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem o-outlet.pl
 • Sprzedawca, Usługodawca - OEX E-Business sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000675541, REGON: 367184406, NIP: 522-30-90-899, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.700.000 zł.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019, poz. 134).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  • Kontakt ze Sprzedawcą / Usługodawcą:

Adres korespondencyjny: OEX E-Business sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Adres e-mail: outlet@oexebusiness.com

Telefon: +48 508030025, tel.: +48 22 230 20 42

Adres do przesłania odstąpienia oraz zwrotu Produktu: OEX E-Business sp. z o.o., Magazyn OEX, Łubińska 10, 05-532 Łubna.

Adres do wysłania reklamowanego Produktu: OEX E-Business sp. z o.o., Magazyn OEX, Łubińska 10, 05-532 Łubna.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

 1. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę: 1) wypełnienie Formularza Rejestracji, 2) kliknięcie pola „Zarejestruj się” oraz 3) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający założenie Konta, wysłany na adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie tej Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę.
 2. Założenie Konta jest dobrowolne. Konto umożliwia Klientowi następujące funkcjonalności: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Klienta w Sklepie, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielna edycja danych Klienta.
 3. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona na czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie z niej zrezygnować poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: outlet@oexebusiness.com  lub pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy: OEX E-Business sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – 1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i 2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę. Skorzystanie z Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie tej Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę.
 6. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia oraz Konto świadczone są nieodpłatnie.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych należy kierować na adres e-mail outlet@oexebusiness.com
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 10. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 11. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 12. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 13. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. WYMOGI TECHNICZNE

 

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest:
 1. Urządzenie z dostępem do Internetu
 2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
  • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. ZAKUPY W SKLEPIE

 

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie.
 3. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient dodaje wybrany Produkt do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie opcji: sposób dostawy Produktu oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 6. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym Zamówieniu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.8 Regulaminu.

 

 1. PŁATNOŚCI

 

 1. Zamówienia podlegają płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.pl.
 2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 1. PRODUKTY

 

 • Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad, a w przypadku Produktów o charakterze outletowym wady są wskazane w opisie Produktu oraz (o ile to możliwe) okazane na zdjęciach.
 • Produkty mają przypisane określone cechy według poniższych oznaczeń:
  • Uszkodzone
  • Zwrot
  • Uszkodzone opakowanie.
  • Produkt fabrycznie nowy, bez wad.
   • Produkt uszkodzony
  • Produkt oznaczony jako „uszkodzony” to produkt, który posiada mniejsze lub większe uszkodzenia, może również być niekompletny. W skrajnych przypadkach jego wartość użytkowa może być ograniczona lub wyłączona, a Produkt może służyć wyłącznie jako np. dawca części zamiennych.
  • GWARANCJA: Brak odpowiedzialności za wady wskazane w opisie. Nie ma możliwość żądania wymiany Produktu na nowy. Informacja o czasie obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu.
  • RĘKOJMIA: Prawo do rękojmi zostaje ograniczone do 12 miesięcy i obowiązuje od dnia wydania rzeczy Klientowi.
   • Zwrot
  • Produkt oznaczony jako „zwrot” to produkt, który pochodzi ze zwrotu konsumenckiego, zwykle nie posiada fabrycznego opakowania, lub jest ono uszkodzone. Produkt może nosić ślady użytkowania.
  • GWARANCJA: Gwarancja producenta liczy się od dnia pierwszej sprzedaży. W razie odsprzedaży nie może być przedłużona. Nabywca będzie uprawniony do korzystania z gwarancji udzielonej przy sprzedaży w okresie pozostałym do jej zakończenia. Informacja o czasie obowiązywania gwarancji znajduje się w opisie produktu.
  • RĘKOJMIA: Prawo do rękojmi zostaje ograniczone do 12 miesięcy i obowiązuje od dnia wydania rzeczy Klientowi.
   • Uszkodzone opakowanie.
  • Produkt oznaczony jako „uszkodzone opakowanie” to Produkt, który posiada uszkodzone opakowanie fabryczne, natomiast nie pochodzi ze zwrotu i nie posiada widocznych uszkodzeń.
  • GWARANCJA: Produkty nowe znajdujące się w outlecie posiadają gwarancję producenta lub sklepu. Gwarancja producenta liczy się od dnia pierwszej sprzedaży.
  • RĘKOJMIA: W przypadku prawa do rękojmi obowiązuje termin 24 miesięcy.
   • Produkt fabrycznie nowy, bez wad.
  • Produkt oznaczony jako „fabrycznie nowy” oznacza Produkt, który nie był jeszcze nigdy używany.
  • GWARANCJA: Produkty nowe znajdujące się w outlecie posiadają gwarancję producenta lub sklepu. Gwarancja producenta liczy się od dnia pierwszej sprzedaży.
  • RĘKOJMIA: W przypadku prawa do rękojmi obowiązuje termin 24 miesięcy.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 4. Produkt dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. O ile jest wskazana taka opcja w Formularzu Zamówienia do wybranego Produktu, istnieje także możliwość osobistego odbioru pod adresem: Magazyn OEX, Łubińska 19, 05-532 Łubna.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w pkt 1 Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Produktu w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

 1. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

9.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady Produktu, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego Produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Wady wyraźnie wskazane w opisie Produktu nie są podstawą do składania reklamacji.
 2. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady.
  5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: OEX E-Business Sp. z o.o., Magazyn OEX, Łubińska 10, 05-532 Łubna.
  6. Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
  7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail outlet@oexebusiness.com 
  8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 2. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 3. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 5. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest OEX E-Business sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000675541, REGON: 367184406, NIP: 522-30-90-899.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności serwisu o-outlet.pl zamieszczona w Sklepie.

 

 1. ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Regulamin może podlegać zmianom z ważnych powodów, w szczególności takich jak: poprawa bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, zmiana funkcjonalności Konta, zmiana polityki Sprzedającego oraz zmiana przepisów prawa.
 2. Informacja o zmianach będzie przekazywana w sposób widoczny i zrozumiały, z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 3. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę/ Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy outlet@oexebusiness.com w terminie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie.
 4. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Warszawa, dnia 16 maja 2019 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać razem ze zwracanym Produktem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adres zwrotu Produktów: OEX E-Business Sp. z o.o., Magazyn OEX, Łubińska 10, 05-532 Łubna.

Adres e-mail: ……………………..

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ...................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Wybierz język
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl